Bray Wyatt vs. Randy Orton [No Mercy 2016]

Bray Wyatt vs. Randy Orton [No Mercy 2016]

Титулы:

Bray Wyatt vs. Randy Orton [No Mercy 2016]